ความเป็นมา

    


    ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้(ศพบ.จชต.) ได้จัดทำ website ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับพี่น้องทหารที่ปฏิบติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้ชื่อว่า "อนุรักษ์กำลังรบ จชต." มีความมุ่งหมายให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีขวัญกำลังใจที่เป็นเลิศ พร้อมปฏิบัติหน้าที่รักษาแผ่นดิน และอธิปไตยชาติไทยได้อย่างดีที่สุด
Comments