หน้าหลัก

    ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้(ศพบ.จชต.) ได้จัดทำ website ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับพี่น้องทหารที่ปฏิบติงานใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้ชื่อว่า "อนุรักษ์กำลังรบ จชต." มีความมุ่งหมายให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีขวัญกำลังใจที่เป็นเลิศ พร้อมปฏิบัติหน้าที่รักษาแผ่นดิน และอธิปไตยชาติไทยได้อย่างดีที่สุด


แผนที่แสดงการบาดเจ็บทางยุทธวิธี ประจำปี 2557

แบบทดสอบสุขภาพจิต จำแนกรายหน่วย(ทุกหน่วย Click ที่นี่)และ ทาง ศพบ.จชต.ได้พัฒนา Program Excel ซึ่งหน่วยสามารถ

 Download Excel นี้ไปใช้

    หน่วยสามารถใช้ Excel นี้ ให้กับหน่วยรองต่างๆเพื่อใช้คัดกรองเบื้องต้นได้

 เนื่องจากระบบจะแปลผลอัตโนมัติให้เมื่อใส่ข้อมูลครบทุกช่อง

โดยจะมีแบบทดสอบครบทั้ง 3 ส่วน แยกทีละ Sheet ซึ่งระบุกำกับไว้แล้ว


ระบบงานจิตเวช ทภ.4

การดูแลผู้พิการแบบครบวงจร